Media Power Fusion

แบบฟอร์มการลงทะเบียนร่วมงาน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “TMF POWER FUSION” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกที่อยู่ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกที่อยู่ให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกข้อมูลให้ถูกต้อง

กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้อง
2. ข้อมูลหน่วยงาน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณาเลือกกิจกรรมให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม

พื้นที่กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 5 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด TMF POWER FUSION กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม สถานที่ที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม (เลือก 1 สถานที่)
กรุณาเลือกกิจกรรมให้ถูกต้อง
ครั้งที่ 1 พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
1) กิจกรรมช่วงเช้า
  • ช่วงที่ 1 : TMF Talk ในหัวข้อ กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม โดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ช่วงที่ 2 : เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “TMF Power Fusion” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
2) กิจกรรมช่วงบ่าย : อบรมเชิงปฏิบัติการ และ ประชุมระดมสมอง โดยแยก เป็น 3 ห้อง (เลือก 1 ห้อง)
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช
1) กิจกรรมช่วงเช้า
  • ช่วงที่ 1 : TMF Talk ในหัวข้อ กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม โดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ช่วงที่ 2 : เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “TMF Power Fusion” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
2) กิจกรรมช่วงบ่าย : อบรมเชิงปฏิบัติการ และ ประชุมระดมสมอง โดยแยก เป็น 3 ห้อง (เลือก 1 ห้อง)
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
1) กิจกรรมช่วงเช้า
  • ช่วงที่ 1 : TMF Talk ในหัวข้อ กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม โดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ช่วงที่ 2 : เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “TMF Power Fusion” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
2) กิจกรรมช่วงบ่าย : อบรมเชิงปฏิบัติการ และ ประชุมระดมสมอง โดยแยก เป็น 3 ห้อง (เลือก 1 ห้อง)
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
1) กิจกรรมช่วงเช้า
  • ช่วงที่ 1 : TMF Talk ในหัวข้อ กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม โดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ช่วงที่ 2 : เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “TMF Power Fusion” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม
2) กิจกรรมช่วงบ่าย : อบรมเชิงปฏิบัติการ และ ประชุมระดมสมอง โดยแยก เป็น 3 ห้อง (เลือก 1 ห้อง)
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
1) กิจกรรม
  • ช่วงที่ 1 : TMF Talk ในหัวข้อ กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม โดย ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • ช่วงที่ 2 : เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “TMF Power Fusion” กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม

ส่วนที่ 3 ความต้องการและความคาดหวัง